نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
جلسه ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر...

جلسه ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر...

 ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر محمدی بهمراه مشاور مرکز با هماهنگی قبلی با مدیریت محترم حوزه...
جلسه ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر...
سخنرانی مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده آقای صیاداله بیگدلی در...

سخنرانی مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده آقای صیاداله بیگدلی در...

  آقای صیاداله بیگدلی مشاور مرکز و آقای جمشید نوری مسئول امور اداری و سرکارخانم فاطمه منصوری مربی فناوری اطلاعات مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی...
سخنرانی مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده آقای صیاداله بیگدلی در...
سخنرانی مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده آقای صیاداله بیگدلی در...

سخنرانی مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده آقای صیاداله بیگدلی در...

در مورخه 97/07/16 آقای صیاداله بیگدلی مشاور مرکز و آقای رحیم دشتکی مربی کارگاه برق مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده . با هماهنگی قبلی...
سخنرانی مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده آقای صیاداله بیگدلی در...
دی ان ان